Program

18 września
10.00 - 10.30 otwarcie dr hab. Jacek Soszyński, prof. PAN, dyrektor Instytutu Historii Nauki PAN oraz Dorota Łapiak, Dyrektor Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.
Sesja I
10.30-13.15 prowadzenie dr hab. Joanna Partyka, prof. PAN
„Państwa w państwie?” Uwagi o roli magnaterii u schyłku istnienia I Rzeczypospolitej. "States in the State?" Comments on the role of magnates at the end of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Jarosław Kurkowski, Instytut Historii PAN
Klimat wychowawczy środowiska Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w świetle pamiętników jej stryja – biskupa Józefa Juliana Sapiehy The educational climate of Anna Jabłonowska née Sapieha in the light of the diaries of her uncle - bishop Józef Julian Sapieha. Zofia Zielińska, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Józef Rostafiński (1850-1928) o księżnej Annie Jabłonowskiej i księdzu Krzysztofie Kluku Józef Rostafiński (1850-1928) about duchess Anna Jabłonowska and priest Krzysztof Kluk Zbigniew J. Wójcik, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN
Co mogło łączyć Annę z Sapiehów Jabłonowską z księdzem Krzysztofem Klukiem What could have connected Anna Jabłonowska (née Sapieha) with priest Krzysztof Kluk Wiktor Zygmunt Łyjak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
„Gospodarskie problemy Jadwigi z Jabłonowskich Woroniczowej, kasztelanowej kijowskiej” Farm problems problems of Jadwiga Woroniczowa (née Jabłonowska) (1719-1769), the castellan of Kiev Bożena Popiołek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Ziemianin podlaski wobec kryzysu lat dziewięćdziesiątych XVIII wieku na podstawie pamiętnika Michała Starzeńskiego A landowner of Podlasie in the face of the crisis of the 1890s based on the diary of Michał Starzeński Eryk Kotkowicz, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu Towarzystwo Naukowe Societas Klukoviana et Jablonovianae
Dyskusja
Sesja II
13.15-16:00 prowadzenie dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN
Wskazówki agronomiczne w siedemnastowiecznych podręcznikach ziemiańskich J.K. Haura. Odwołanie do tradycji jako podstawa gospodarowania Agronomic tips in 17th-century gentry textbooks by J.K. Haur. Reference to tradition as the basis of farming management Joanna Partyka, Instytut Badań Literackich PAN
Zainteresowania ideami fizjokratyzmu francuskiego w Polsce w czasach działalności księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej Interest in the ideas of French physiocracy in Poland at the time of the activity of duchess Anna Jabłonowska (née Sapieha) Maria Śledzianowska, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Herbarium of Abracham Ens as a masterpiece of baroque style in botany Andrej K.Sytin, Dmitry  D.Slastunov, Alexey V.Grebenjuk, Komarov Botanical Institute RAS
Nie tylko Kluk i Jabłonowska... Flora rodzima w badaniach Jacoba Breyne'a Not only Kluk and Jabłonowska... Native plants in the research of Jacob Breyne Katarzyna Pękacka-Falkowska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Egzotyczne rośliny w dendrariach i oranżeriach dworskich Podkarpacia (Medyka, Dubiecko) Exotic plants in arboreta and manor orangery of Podkarpacie (Medyka. Dubiecko) Lidia Maria Czyż, Sylwia Tulik, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Ogólnopolska Sekcja Historii Farmacji
Podróże Aleksandra Antoniego Sapiehy – polski przyczynek do poznania przyrody bałkańskiej Travels of Aleksander Antoni Sapieha – a Polish contribution to a deeper understanding of Balkan nature Ludwik Frey, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk
Dyskusja
19 września
Sesja III
10.00-12.20 prowadzenie dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN.
Współczesne zastosowania widłaków wymienionych w „Dykcyonarzu roślinnym” Krzysztofa Kluka Contemporary uses of the lycophytes specified in Krzysztof Kluk's "The Dictionary of Plants" (“Dykcyonarz Roślinny”) Wojciech J. Szypuła, Zakład Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Leki co zastępują inne - substytuty kiny według Kluka Medicines that replace others - substitutes of cinchona bark according to Kluk Justyna Makowska-Wąs, Irma Podolak, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Farmacutyczny, Katedra Farmakognozji
Potencjał leczniczy i użytkowy barwnych pochodnych szikoniny pozyskiwanych z Boraginaceae - tradycyjne zastosowania oraz współczesne kierunki badań z zastosowaniem biotechnologii roślin The healing and functional potential of coloured Shikonin derivatives obtained from Boraginaceae - traditional applications and modern directions of research with the use of plant biotechnology Małgorzata Jeziorek, Agnieszka Pietrosiuk, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Arnika górska - tradycja stosowania na tle wyników badań naukowych Mountain arnica – the tradition of use against the background of scientific research results Mirosława Krauze-Baranowska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Farmakognozji
Rośliny lecznicze i aromatyczne w Europie jako szansa rozwoju innowacyjnego rolnictwa. Raport Grupy Fokusowej EIP AGRI Medicinal and aromatic plants in Europe as an opportunity for the development of innovative agriculture. EIP AGRI Focus Group Report Robert Księżopolski, Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae
Dyskusja
Sesja IV
12.20-15.10 prowadzenie dr Robert Księżopolski
Polskie odkrycia roślin leczniczych od XVII do połowy XX w. Polish discoveries of medicinal plants from the 17th to the mid-20th century Jacek Drobnik, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dzieła ks. Krzysztofa Kluka jako przykład pierwszych rozpraw botanicznych z systemem Linneusza na ziemiach polskich Works of Fr. Krzysztof Kluk as an example of the first botanical treatises with the Linnaean system in Poland Ewa Kaczmarzyk, Muzeum Częstochowskie
Rośliny egzotyczne w dobrach Anny Jabłonowskiej: uprawa i obecność w siemiatyckim Gabinecie Historii Naturalnej Exotic plants of Anna Jabłonowska: cultivation and presence in the Natural History Cabinet in Siemiatycze Iwona Arabas, *Larysa Bondar, Instytut Historii Nauki PAN, *Filia Archiwum RAN, St. Petersburg
Anna Jabłonowska, kolekcje gadów i płazów, a herpetologia w Rzeczypospolitej w XVIII wieku Anna Jabłonowska, collections of reptiles and amphibians, and herpetology in the Republic of Poland in the 18th century Piotr Daszkiewicz, Instytut Historii Nauki PAN
Przemiany w kolekcjonerstwie naturaliów w XVIII wieku. Porównanie gabinetu osobliwości w Białej i gabinetu historii naturalnej w Siemiatyczach. Changes in collecting naturals in the 18th century. Comparison of the Cabinet of Curiosities in Biała with the Cabinet of Natural History in Siemiatycze Alicja Czuber-Filonik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
A history of museum work in Ukraine in the period of 15th– 18th centuries Dmytro Кepin, National Museum of Natural History at the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Dyskusja i podsumowanie konferencji